هفتم مهرماه؛ گفتگوی اینستاگرامی”سرمایه­ گذاری در گردشگری ایران با تمرکز بر سرمایه گذاری سبز”با حضور مشاور وزیر گردشگری برگزار می شود

مدیتوریست: هر ساله سازمان جهانی گردشگری بنابر شرایط و الزامات، شعاری را با رویکرد توسعه و رونق گردشگری بیان می دارد. در سال 2023  و با تاکید بر رعایت مسایل اقلیمی از یک طرف و توسعه زیرساخت و تاسیسات گردشگری از طرف دیگر، شعار گردشگری و سرمایه گذاری سبز ارائه شده است. به گزارش گروه … ادامه خواندن هفتم مهرماه؛ گفتگوی اینستاگرامی”سرمایه­ گذاری در گردشگری ایران با تمرکز بر سرمایه گذاری سبز”با حضور مشاور وزیر گردشگری برگزار می شود