تلنگر مهم؛ روزانه چقدر پلاستیک مصرف می‌کنیم؟

به گزارش مدیتوریست، بیاییم نه فقط برای آیندگان، بلکه برای اکنونِ خودمان، از همین امروز به پلاستیک نه بگوییم.
از صبح که بیدار می‌شویم با اولین خرید برای صبحانه اولین پلاستیک را وارد چرخه زندگی مان می‌کنیم.

کیسه خرید

پلاستیک‌های بعدی بدون اینکه حتی به آن فکر کنیم وارد چرخه زندگی مان می شوند و خیلی زود در دریایی از پلاستیک غرق می‌شویم.

بیاییم نه فقط برای آیندگان، بلکه برای اکنونِ خودمان، از همین امروز به پلاستیک نه بگوییم و به هر میزان که می‌توانیم در کاهش مصرف پلاستیک سهیم باشیم.

اخبار مرتبط